เสวนาแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

วันนี้ 1 ธันวาคม 2565  เวลา  09.30 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประธานเปิดการเสวนา Phatthalung Poverty Forum Day ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง การจัดการเสวนาเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาแบบยึดพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โอกาส การเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม และการตอบสนองเชิงนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยภายใต้โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ 
        เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง" และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพัทลุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพัทลุงแก้ไข ปัญหาความยากจนจังหวัดพัทลุง พร้อมกับการบรรยายและเสาวนาในประเด็นที่จะนำพาจังหวัดพัทลุงเดินหน้าต่อไป เช่นประเด็นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในจังหวัดพัทลุง และโมเดลแก้จนจังหวัดพัทลุง 
       ซึ่งโครงการภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ได้เก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนและได้ช่วยเหลือนำร่องแก้จนโดยการสร้างงานเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจำนวนพวกเครื่องจักสานจากต้นกก  และการทำอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงแพะ และอีกหลายๆอาชีพที่พร้อมสนับสนุนครัวเรือนยากจน 
                                      ----------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074612404
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar