วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ZERO TOLERANCE)

วันนี้ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกาบบัว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินคุณธรรมอละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
    สำหรับจังหวัดพัทลุงได้มีการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐจำนวน 75 หน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ระดับ AA มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลเขาชัยสน เทศบาลตำบลดอนประดู่ เทศบาลตำบลโคกชะงาย และเทศบาลตำบลพญาขัน 
    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สด เป็นการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, การแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การกล่าวถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตสถานการณ์การทุจริต และการแถลงข่าวผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจํานงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน
...............................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074612404


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :